Social Icons

Pages

Kamis, 02 Juli 2009

Thaharah

Akhyfillah, ibadah shalat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah kalimat syahadat. Dengan shalatlah seorang muslim dan kafir dapat dibedakan, dialah tiang agama ini, dan amalan yang pertama kali akan dihisab, jika ia baik maka baik pulalah amalan yang lain.

Sungguh perintah shalat telah disebutkan dalam banyak ayat di dalam al-Qur’an. Terkadang shalat disebutkan sebagai perintah Allah untuk dilaksanakan, terkadang pula disebutkan keutamaannya, ataukah disebutkan beriringan dengan perintah untuk bersabar sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan.
Walhasil, Maa laa yatimmu al waajib illa bihi fahuwa waajib kaidah ini erat hubungannya dengan pentingnya bersuci karena shalat tidak akan sah tanpa didahului dengan bersuci dari hadats dan najis sesuai kemampuan hamba.
Pengertian Thaharah
Thaharah secara bahasa artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari hadats dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci seperti shalat dan thawaf.
Kegiatan bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan berwudhu, tayammum dan mandi, sedangkan bersuci dari najis meliputi mensucikan badan, pakaian dan tempat.
Dalil yang memerintahkan untuk bersuci antara lain :
"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri". (Al-Baqarah : 222).
"Dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor (dosa). (Al-Muddatstsir : 4 - 5).
"Kebersihan itu sebagian dari iman." (HR. Mulim dari Abu Said Al-Khudri).
"Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak bersuci." (HR. Muslim).

0 komentar:

Posting Komentar